grotere letterskleinere letters

U bent hier: home > kruisweg

Kruisweg

De Staties verschijnen vanzelf. Wilt u voor- of achteruit, dan klikt u op de bolletjes.

 

De kruisweg is een levensweg

KrokusLijden is een weg
die voor iedereen anders kronkelt,
soms berg af, soms berg op,
vaak bezaaid met keien,
dan weer geëffend, bijna eindeloos,
ten slotte eindig.

Het waren slechts vierentwintig uren
voor de jonge man Jezus van Nazareth
van zijn arrestatie tot zijn graflegging –
zijn laatste en zijn langste dag.

In deze uren doorleefde hij alles
wat een mens kan doormaken:
angst en verlangen,
smart en vreugde,
de hoop ontzien te worden,
vertwijfeling aan God en de wereld.

'Wie mij volgen wil,
moet niet bij zichzelf blijven stilstaan,
maar zijn kruis op zich nemen en mij navolgen'.
De kruisweg is een levensweg.

Mgr. Jan Bluyssen

 

EERSTE STATIE

Jezus wordt ter dood veroordeeld

Daarop zei Pilatus tegen hem:
'Hoort u niet wat deze getuigen allemaal
tegen u inbrengen?'
Hij gaf op geen enkele beschuldiging
enig weerwoord,
wat de prefect zeer verwonderde.
[Matteüs 27, 13-14]

Gebed:
God,
U doorgrondt ons en kent ons.
U weet wat er in ons omgaat
en kijkt naar ons met mededogen.
Leer ons naar elkaar te kijken
met barmhartige ogen,
zonder elkaar te negeren,
maar ook zonder te oordelen.
Laat ons vol verwondering zien
naar Jezus,
de rechtvaardige bij uitstek,
maar weerloos in de handen van mensen.
Amen.

 

 

TWEEDE STATIE

Jezus neemt het kruis op zijn schouders 

Nadat ze hem zo hadden bespot,
trokken ze hem de mantel uit,
deden hem zijn kleren weer aan
en leidden hem weg om hem te kruisigen.
[Matteüs 27, 31]

Gebed
God,
U kijkt ons aan
door de ogen van de Mensenzoon
en stelt ons de vraag:
mens, waar ben je?
Laat mij uw blik niet ontwijken
en laat mij niet op de vlucht slaan,
maar bij U blijven
en bij allen die hulpeloos zijn
als Hij, Jezus, zoon van U.
Amen.

 

 

DERDE STATIE

KrokusJezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Mijn God, mijn God,
waarom hebt U mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit.
'Mijn God!' roep ik
overdag en U antwoordt niet,
's nachts, en ik vind geen rust.
[Psalm 22, 2-3]

Gebed:
God,
waar was U tijdens de kruisweg van Jezus?
Waar bent U
wanneer mensenkinderen vallen
in de handen van anderen?
Houd U niet ver
van wie tot U roepen.
Neem ons bij de hand
en doe ons opstaan,
zoals U hem deed opstaan:
Jezus,
de levende.
Amen.

 

 

VIERDE STATIE

KrokusJezus ontmoet zijn bedroefde moeder                              

'U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald,
mij aan haar borsten toevertrouwd,
bij mijn geboorte vingen uw handen mij op,    
van de moederschoot af bent u mijn God.
Blijf dan niet ver van mij,
want de nood is nabij
en er is niemand die helpt. [Psalm 22, 10-12]

Gebed:
God,
U bent onze vader
en onze moeder tegelijk.
Zelfs al zouden onze ouders ons vergeten,
U vergeet ons nooit.
Laat ook ons onze ouders blijven eren.
Laat ons er zijn
voor de kinderen uit ons geboren
en voor allen die zijn als kinderen
Zo bidden wij U
in de naam van Jezus,
kind van Maria
en kind van U.
Amen.

 

 

VIJFDE STATIE

KrokusSimon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen  

Bij het verlaten van het pretorium
troffen ze een man uit Cyrene
die Simon heette,
en hem dwongen ze het kruis te dragen
[Matteüs 27,32]

Gebed
God, U heeft ons tranen gegeven
om te laten stromen
op momenten van geluk,
bij grote ontroering of in diep verdriet.
Wij huilen mee met mensen die moeten huilen.
Wij lijden mee met mensen die moeten lijden.
Wij huilen om het huilen van Jezus ,
de Mensenzoon.
Wij danken U dat U ons
tranen van mede-lijden schenkt.
Amen.

 

 

ZESDE STATIE

KrokusVeronica droogt het gezicht af van Jezus          

HEER, houd u niet ver van mij,
Mijn sterkte, snel mij te hulp.
[Psalm 22, 20]

Gebed
God,
U heeft ons gemaakt
naar uw beeld en gelijkenis.
Hoe vaak wordt dit beeld verduisterd
door wat wij elkaar aandoen.
Herstel in ons de gelijkenis met U
en breng haar opnieuw aan het licht.
Doe ons gelijken op Hem,
Jezus, beeld van U,
onzichtbare God.
Amen.

 

 

ZEVENDE STATIE

KrokusJezus valt voor de tweede maal onder het kruis             
Als water ben ik uitgegoten,
mijn gebeente valt uiteen,
mijn hart is als was,
het smelt in mijn lijf.
Mijn kracht is droog als een potscherf,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte,
U legt mij neer in het stof van de dood.
[Psalm 22, 15-16]

Gebed
God,
uit het stof van de aarde
heeft U ons gemaakt.
U blies ons bij de geboorte
de adem in de neus.
Help ons om op te staan,
elke keer weer opnieuw,
als wij gevallen zijn in het stof.
Geef ons de kracht om elkaar overeind te helpen,
opdat wij rechtop kunnen staan voor uw ogen,
in navolging van Jezus.
Amen.

 

 

ACHTSTE STATIE

KrokusJezus ontmoet de wenende vrouwen

Een grote volksmenigte volgde Jezus,
evenals enkele vrouwen
die zich op de borst klopten en over hem weeklaagden.
Jezus keerde zich echter naar hen om en zei:
'Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij.
Huil liever om jezelf en je kinderen,
want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen:
Gelukkig wie onvruchtbaar is,
gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft
en de borst die geen kind heeft gezoogd.'
[Lucas 23, 27-29]

Gebed
God,
U spreekt soms harde woorden
door de mond van uw profeten.
Soms voelen wij ons lamgeslagen
en vragen wij ons af wat U van ons wilt.
Open onze oren voor uw woord,
dat ons terug wil brengen bij onszelf.
Maak ons ontvankelijk voor hem,
voor Jezus, uw profeet langs onze levensweg.
Amen.

 

 

NEGENDE STATIE

KrokusJezus valt voor de derde keer onder het kruis    
           
Mijn God, mijn God,                                    
Waarom hebt u mij verlaten?
[Psalm 22, 2]

Gebed
God,
waarom heeft U hem alleen gelaten,
uw Mensenzoon?
Waarom laat U ons soms aan onszelf over,
op moeilijke momenten in ons leven?
Waarom laten wij elkaar soms in de steek?
God, wees voor ons, de grond
die ons draagt,
nu en in het uur van onze nood.
Amen.

 

 

TIENDE STATIE

KrokusJezus wordt van zijn kleren beroofd                    

lk kan al mijn beenderen tellen.
Zij kijken vol leedvermaak toe,
verdelen mijn kleren onder elkaar
en werpen het lot om mijn mantel.
[Psalm 22, 19]

Gebed
God,
Wij willen U bidden
voor alle slachtoffers
in de handen van mensen d
ie willen grijpen en graaien.
Bedek hen met uw mantel
van liefde en mededogen.
Sla hun beulen met schaamte
en gewetensnood.
Sta  niet toe dat uw beeld in ons
wordt vernietigd
voor eeuwig.
Amen.

 

 

ELFDE STATIE

KrokusJezus wordt aan het kruis geslagen

Nadat ze hem gekruisigd hadden,
verdeelden ze zijn kleren onder elkaar
door erom te dobbelen.
[Matteüs 27, 35]

Gebed
God,
Zie het niet langer aan
dat er gespeeld wordt met het leven
van kwetsbare mensen.
Wij bidden U
voor allen die vervolgd worden,
mishandeld en vermoord,
voor allen die het slachtoffer zijn
van haat en onverdraagzaamheid,
voor alle lotgenoten van Jezus,
de gekruisigde.
Amen.

 

 

TWAALFDE STATIE

KrokusJezus sterft aan het kruis                                       

Rond het middaguur viel er duisternis
over het hele land, die drie uur aanhield.    
Aan het einde daarvan, in het negende uur,
gaf Jezus een schreeuw
[Matteüs 27, 45-46]

Gebed
God,
uw licht wordt verduisterd
waar mensen worden vervolgd,
monddood worden gemaakt
en worden vermoord.
Laat over hen opgaan
het licht van de morgen,
het gloren van de hoop.
Dat bidden wij U
in de naam van Jezus
het licht van de wereld,
dat in onze wereld kwam
om onze duisternis te verlichten.
Amen.

 

 

DERTIENDE STATIE

KrokusJezus wordt van het kruis genomen                                 
'U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald,
mij aan haar borsten toevertrouwd,
bij mijn geboorte vingen uw handen mij op,
van de moederschoot af bent u mijn God.
[Psalm 22, 10-11]

Gebed
God,
U die als een vader
en als een moeder voor ons bent,
van de moederschoot af;
U die weet dat wij gemaakt zijn
uit het stof van de aarde
en breekbaar zijn als aarden potten.
Ontferm U over ons
in het uur van onze dood,
zoals U zich ontfermd heeft over Jezus,
de zoon van Maria,
de levende.
Amen.

 

 

VEERTIENDE STATIE

KrokusJezus wordt in een nieuw graf gelegd

Jozef nam het lichaam mee,
wikkelde het in zuiver linnen
en legde het in het nieuwe rotsgraf
dat hij voor zichzelf had laten uithouwen.
Toen rolde hij een grote steen
voor de ingang van het graf
en vertrok. Maria uit Magdala
en de andere Maria bleven achter,
Ze waren tegenover het graf gaan zitten.
[Matteüs 27, 59-61]

Gebed
Als de dood voor ons staat, God,
laat ons dan geloven in het leven.
Amen.

 

Toon mij de weg

 

Geloofsweg Samen

home | archief startpagina | disclaimer | print deze pagina | omhoog