grotere letterskleinere letters

U bent hier: home > van het bestuur

VAN HET BESTUUR

Bedankt voor 25 jaar trouwe diensten!

Het komt regelmatig voor dat een vrijwilliger na jarenlange inzet voor de parochie om welke reden dan ook gaat stoppen. Wanneer wij als bestuur daarvan op de hoogte zijn, zullen we er alles aan doen onze dank voor bewezen diensten kenbaar te maken.
We hebben echter besloten dat stoppen na 25 jaar vrijwilligerswerk wel een extra dankbriefje verdient.

De eerste uitdaging voor ons is nu om deze personen in beeld te krijgen. Een oproep dus aan alle parochianen en met name aan de contactpersonen van de diverse werkgroepen: laat het ons weten wanneer een van jullie na minimaal 25 jaar vrijwilligerswerk voor onze parochie gaat stoppen. Een mailtje naar secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl is voldoende!
Graag willen we de nieuwjaarsreceptie benutten als aftrap voor deze traditie!

Namens het parochiebestuur,
Emilie van der Heijden,
vice-voorzitter parochiebestuur

Van de penningmeester

Bericht 20 januari 2018

Aftrap actie kerkbalans
Op zaterdag 20 januari is de actie kerkbalans 2018 weer van start gegaan. We hebben het dit keer anders aangepakt dan vorig jaar. Vrijdagochtend 19 januari hadden we een klas van de basisschool uitgenodigd voor een rondgang en uitleg over de geschiedenis van de kerk, kerkorgel en het leven in het klooster. De kinderen konden zelf even op het orgel spelen nadat ze uitleg van Ad hadden gehad. Ze vonden het allemaal heel erg interessant.

De aftrap voor de actie zelf was in de Basiliek waarbij door eenieder mee gezongen kon worden met de koren die de oecumenische dienst op 28 januari verzorgden. De bijeenkomst werd opgeluisterd door orgelspel van Ad Voesten (onze dirigent/organist) en piccolotrompet door Gerard Rutten.
Iedereen kon ook het kerkorgel van dichtbij bekijken waar Ad vertelde hoe zo’n orgel werkt.

Al met al waren het goede bijeenkomsten. Als u nog suggesties hebt voor verbeteringen dan graag een reactie naar ons.

Bedankt voor uw bijdrage
Wij willen u namens het pastoresteam en het bestuur bedanken voor de bijdrage die u aan ons overmaakt. Uw bijdrage maakt het mogelijk werk te doen en voort te zetten.
We zouden u graag persoonlijk willen bedanken voor iedere gift, hoe groot ook, die wij ontvangen. Onze vrijwilligers die de administratie verzorgen komen er niet toe om bij ontvangst van uw bijdrage u ook een reactie te geven. Wij hopen dat u daar begrip voor hebt.

Opbrengsten Kerkbalans
De opbrengsten van de kerkbalans staan onder druk. Dat komt niet omdat er opzeggingen zijn maar omdat een aantal parochianen is overleden. Het aantal nieuwe aanmeldingen om mee te gaan doen is beperkt, zodat we verwachten minder inkomsten in 2018 te gaan ontvangen.
Ik wil dan ook iedereen oproepen om nog eens te beoordelen of de bijdrage aan de parochie verhoogd kan worden. U kunt ook uw bijdrage vergroten zonder meerkosten voor uzelf via de periodieke schenking. Er moet dan wel jaarlijks over een periode van minimaal 5 jaar geschonken worden. Overigens als de schenker overlijdt, stopt de schenking direct. U kunt het benodigde formulier opvragen bij de penningmeester. Hij kan u bijpraten over de procedure. Bij vragen hierover kunt u mailen naar: penningmeester@onzelievevrouweparochie.nl
Daarnaast is het ook mogelijk bij testament een legaat voor de parochie te bepalen. Een aantal parochianen heeft daarvan gebuik gemaakt.

Begroting 2018
De begroting 2018 is gebaseerd op de resultaten tot en met september 2017 en de verwachtingen van het gehele jaar  2017. In de loop van 2017 is de kerk in Vortum-Mullem aan de eredienst onttrokken en het kerkgebouw verkocht om tot een MFA verbouwd te worden. Ten behoeve van het houden van diensten is het MFA voor minimaal 5 jaar gehuurd.
Een zorgelijke ontwikkeling is de daling van inkomsten uit kerkbalans en de andere opbrengsten.  De daling van de verwachte kerkbijdrage wordt veroorzaakt door het wegvallen van bijdragen vanuit de congregaties  en door het overlijden van parochianen.
De gedaalde kosten (effecten van kostenmaatregelen en  eenmalige effecten) kunnen  de tegenvallende inkomsten slechts gedeeltelijk compenseren. De begroting 2018 komt uit op een tekort van € 25.000.


Bericht 23 februari 2017

Overzicht financiën 2015-2017

2016 was een turbulent jaar voor de parochie. Het was een jaar waarin veel personeelsmutaties optraden en ook het jaar waarin onze pastor Tjeu Timmermans overleed.

De in 2015 aangezette bezuinigen hebben effect gehad. In 2016 hebben wij het tekort van ruim €140.000 (2015) terug weten te dringen naar zo'n € 7.300!

Ten aanzien van de kerkbijdrage constateren we een toename van circa € 5.000 in 2016 ten opzicht van 2015. De betrokkenheid van de parochianen en het sturen van herinneringen over toegezegde bijdragen zullen hieraan bijgedragen hebben.

Tevens waren er incidentele kosten en baten in verband met correcties uit het verleden en ten gevolge van het overlijden van onze pastor Tjeu Timmermans.
 
De daling van de personeelskosten is de belangrijkste oorzaak van de verbetering van het resultaat. Deze daling werd (met name) veroorzaakt door het vertrek van de pastoraal medewerker, door minder uitgaven betreffende de formatie op het secretariaat en de pensionering van de koordirigent.  Al met al zijn de structurele jaarlijkse personeelskosten met de huidige bezetting ten opzichte van 2015 met € 65.000 verlaagd.
 
Door het overlijden van pastor Tjeu Timmermans was er twee maanden (juli en augustus) geen betaalde pastor in dienst. In die moeilijke periode zijn we op voortreffelijke wijze geholpen door de broeders en zusters van de Karmelgemeenschap. Per 1 september is Ben Wolbers als pastor teamleider benoemd en per 1 november is Luc Janssens toegetreden tot het pastores team. Beiden hebben een formatie van  0,4 FTE. Daarnaast is per 1 juli een nieuwe koordirigent gestart en is de vacature binnen het secretariaat per 1 december ingevuld.

In 2016 hadden we te maken met een aantal reparaties aan het dak van de kerk in Sambeek. Hierdoor zijn de onderhoudskosten hoger uitgevallen ten opzichte van voorgaande jaren. De onderhoudskosten voor de begraafplaatsen vielen in 2016 hoger uit dan in 2015, dit kwam door aanpassingen op de begraafplaats in Vortum-Mullem.

De kerkbijdragen zijn tegen de landelijke trend in gestegen! Hiervoor zijn we u allen dankbaar.

Ten aanzien van de beleggingen is een nieuw beleid ingezet. In dat kader zijn de obligaties verkocht.

Samenvattend zijn de structurele verbetering ten opzichte van 2015 als volgt:

Bekijk het volledige verslag inclusief de samenvatting van de cijfers als pdf.


Bericht 29 november 2016

Actie Kerkbalans

De Parochie is voor de instandhouding van haar activiteiten en gebouwen geheel afhankelijk van de giften van de parochianen en de collecteopbrengsten. Deze bijdragen lopen iets terug door het verminderd kerkbezoek en het dalend aantal betalende parochianen. We hebben dit jaar veel wisselingen gehad in de personeelsbezetting. Ben Wolbers is Tjeu Timmermans opgevolgd, Ad Voesten is Jos Ardts als dirigent/organist opgevolgd en Astrid Kerstens is per 1 december  onze nieuwe medewerkster secretariaat geworden. De stageperiode van Luc Janssens is afgesloten en wij gaan Luc een (bescheiden) vergoeding betalen. We trachten de kosten te drukken, maar de mogelijkheden hiertoe zijn beperkt. De kosten in 2017 zullen dan ook hoger uitkomen dan in 2016. Uw bijdrage is dus belangrijk om het werk binnen de parochie te continueren.

In januari worden de brieven over de kerkbijdrage 2017 rondgebracht . Ik hoop dat u mogelijkheden ziet om uw bijdrage te verhogen.  
Om de administratieve belasting te beperken, verzoek ik u uw bijdrage zoveel mogelijk per bankoverschrijding te storten. U kunt uw jaarlijkse betaling gemakkelijk via internetbankieren inplannen en wijzigen. Als wij de incasso´s moeten verzorgen, dan brengen de banken kosten in rekening en het vergt extra tijd bij onze administratie.
Voor zover u de bijdrage over 2016 nog niet heeft gestort, verzoek ik u deze alsnog te storten.

Tevens wil ik wijzen op de mogelijkheid om uw bijdrage via een periodieke schenking over te maken. Het grote voordeel van deze periodieke schenking is dat uw schenking altijdaftrekbaar is, ongeacht of u met het totaal van uw schenkingen de 1% drempel van uw inkomen overtreft. De schenking levert dan een belastingvoordeel op tot maximaal 50 % van de gedane schenking. U kunt deze schenking combineren met een hoger bedrag als kerkbijdrage: zonder dat het u extra geld kost, levert het wel een hogere opbrengst voor de parochie op.

De financiële situatie

In de afgelopen jaren hadden wij jaarlijks een tekort van circa € 100.000. In 2016 zal dat naar verwachting teruggebracht zijn naar € 10.000 tot € 20.000. Hiermee is echter de continuïteit van de Parochie op lange termijn nog  lang niet zeker. We moeten derhalve blijven zoeken naar lagere kosten en hogere opbrengsten.
Het bestuur wil graag de kwaliteit van het parochiële werk op peil te houden. Dat zal echter zonder uw hulp niet kunnen. Uw hulp kan bestaan uit het betalen van de kerkbijdrage, maar het kan ook met het aanmelden als vrijwilliger. Tevens kunt u anderen die twijfelen over het al dan niet betalen van de kerkbijdrage of zich in te zetten als vrijwilliger vertellen over het goede werk van de parochie en zo trachten uw vrienden en bekenden te interesseren voor steun aan de parochie.
De parochie is van ons allemaal en voor ons allemaal. Blijf ons steunen met goede ideeën, als vrijwilliger of steun ons met een hogere bijdrage!

Kerkgebouw Vortum Mullem

Ten aanzien van het kerkgebouw van Vortum Mullem is de kans groot dat dit kan worden ingezet als multifunctioneel centrum. Met name omdat nu de gemeente een extra krediet ter beschikking heeft gesteld.
De inwoners van Vortum Mullem zullen nu met sponsoractiviteiten trachten de extra benodigde gelden voor de verbouwing te genereren.

Toelichting bij de tarieven 2017

Op deze pagina treft u de tarieven voor 2017 aan.
De tarieven zijn met uitzondering van de begrafenisrechten ongewijzigd gebleven.
De begrafenisrechten zijn verhoogd omdat de kosten van het onderhoud de afgelopen jaren toenamen. Tevens is, conform de bisschoppelijke richtlijnen, nu opgenomen dat de verwijderingskosten van een graf na afloop van de rechten vooraf verrekend worden.
 


Bericht 29 mei 2016

Begroting 2016
Middels dit bericht informeer ik u over de begroting 2016. Deze is mede gebaseerd op een eerste inschatting van de tekorten over 2015.

2015 was een turbulent jaar met veel wisselingen en aangekondigde wisselingen in de organisatie van de parochie. Naast het vertrek van de pastoraal medewerker en onze medewerker secretariaat, ging onze dirigent/organist met pensioen en fuseerden de koren naar een nieuw Basilicakoor. Inmiddels hebben wij voor 2016 een nieuwe dirigent/organist geworven. Verder werd het aantal kerkdiensten in Sambeek en Vortum-Mullem teruggebracht.
De wijziging in het pastoresteam betekent een verzwaring van taken voor het huidige pastoresteam. Getracht wordt om met het inzetten van vrijwilligers toch een volledig dienstenpakket aan te blijven bieden. Voor de begroting 2016 is de samenstelling van het pastoresteam ongewijzigd gehouden.

In 2015 waren de kosten hoog ten gevolge van de uitbetaling van een transitievergoeding en uitbetaling van overuren. Tevens werden de uitvaartopbrengsten gedrukt door de kosten van een noodzakelijke herbegrafenis op het kerkhof in Vortum-Mullem.
De bijdragen van parochianen zijn in 2015 op niveau gebleven.
In 2015 bedraagt het tekort naar schatting € 132.000 (in 2014 bedroeg het tekort € 89.000).
De begroting over 2016 laat, mede dankzij de grote bezuiniging op de personeelskosten, ten opzichte van vorige jaren slechts een klein tekort zien van € 6.000.

Bij het beoordelen van de begroting dient rekening gehouden te worden met de zeer lage personeelskosten voor het pastoresteam.  Daarnaast is de door de dalende rentestand voortdurende daling van de opbrengsten uit vermogen een grote zorg.

Op dit moment wordt een herbestemming van het kerkgebouw in Vortum-Mullem onderzocht. De mogelijkheden lijken kansrijk. In deze begroting is met een herbestemming geen rekening gehouden.
In 2016 zal verder gezocht moeten worden naar extra opbrengsten om een sluitende begroting te realiseren.  Ieders hulp daarbij is nodig! De mogelijkheden tot verdere kostenverlaging zijn beperkt.
Hieronder heb ik een samenvatting van de begroting 2016 en de wijzigingen ten  opzichte van de geschatte realisatie over 2015 opgenomen.

Ik wil hierbij iedereen bedanken  voor zijn bijdrage in 2015.
 
Uw penningmeester ,
Paul Gijsen

.

Hieronder worden de verschillen tussen de begroting 2016 en vorige jaar toegelicht.


Bericht 29 mei 2016

Wat is de toekomst van het kerkgebouw in Vortum-Mullem?
De laatste jaren liep het kerkbezoek in Vortum-Mullem sterk terug. In verband daarmee is besloten de structurele vieringen te laten vervallen. Inmiddels was het parochiebestuur een onderzoek gestart naar de mogelijkheden tot een andere bestemming van het gebouw.
Tegelijkertijd was in Vortum-Mullem vanuit de dorpsraad een initiatiefgroep ontstaan om te bezien of in het dorp een multifunctionele accommodatie (MFA) opgezet zou kunnen worden.

Vortum-Mullem heeft weliswaar een gemeenschapshuis, maar de inrichting is gedateerd. Tevens werd door verenigingen veel gebruik gemaakt van het Café Franssen aan het spoor. De jeugd heeft jaren terug een plek in het oude gebouw van de Rabobank gekregen.
Na een gedetailleerde inventarisatie door de dorpsraad en de werkgroep MFA is geconstateerd dat de behoefte aan een gemeenschappelijk ruimte er daadwerkelijk is.
Overleg tussen de gemeente, de werkgroep MFA, het parochiebestuur en het Bisdom heeft geleid tot een nadere uitwerking hoe een MFA te realiseren zou zijn. Door de werkgroep MFA is een begroting opgesteld van de verbouwingskosten en de exploitatie. Het college van B&W staat positief tegenover het initiatief en heeft een voorlopige toezegging gedaan betreffende de financiering. De parochie draagt ook bij in de financiering. Verder tracht het dorp via subsidies en sponsoracties het resterende begrotingstekort bij elkaar te krijgen.
In de plannen is opgenomen dat de parochie, na realisatie van de MFA, de ruimte blijft gebruiken voor diensten en uitvaarten. Ook het kerkhof blijft in stand.

Het college zal een voorstel tot financiering van de MFA aan de raad voorleggen. Daarna kan Vortum-Mullem aan de slag om de benodigde subsidiegelden en sponsorgelden bij elkaar te krijgen.
Realisatie van de MFA in de Kerk zal de leefbaarheid in Vortum-Mullem een impuls geven!

Maarten Ebben, namens de werkgroep MFA
Paul Gijsen, penningmeester van de Onze Lieve Vrouwe parochie 

 


 

Bericht 28 februari 2016

Kerkbalans
Publiciteit
De actie kerkbalans  2016 is van start gegaan. Zoals u wellicht heeft gelezen hadden wij een bijzondere aftrap dit jaar. Gezamenlijk met de Protestantste Gemeente van Boxmeer hebben wij gezocht naar publiciteit rondom de actie Kerkbalans. Als bekende Boxmerenaar was Pierre Hermans bereid gevonden om met het Heilig Bloedsgilde door de Steenstraat te trekken met de vrijwilligers van de kerkbalans. Onder luid tromgeroffel zijn we de Steenstraat op en af gegaan om de bevolking van Boxmeer op te roepen om mee te doen met de actie kerkbalans.

Kerkbalans

Banknummers
Voor Vortum-Mullem en Sambeek hebben we tot nu toe afzonderlijke banknummers gebruikt om gelden te ontvangen. Inmiddels zijn de ledenadministraties van beide kerkdorpen ingevoegd in de administratie. Omdat het aanhouden van bankrekeningen duur is, hebben wij de inwoners van Sambeek en Vortum-Mullem gevraagd de kerkbijdrage op het algemene nummer NL21 RABO 0145 7406 25 van de parochie over te maken. Op termijn zullen we de oude bankrekeningen opheffen om zo kosten te besparen.
Overigens wordt bij ontvangst van de kerkbijdrage vastgesteld waar u woont en zo kunnen we bepalen hoeveel bijdrage er per kerkdorp binnen komt. We blijven het belangrijk vinden om vast te stellen hoeveel bijdrage er in totaal uit een kerkdorp afkomstig is.

Periodieke gift
De laatste tijd wordt vaker via een periodieke gift de kerkbijdrage betaald. Zo´n gift moet minimaal voor 5 jaar vastgelegd worden. Hij wordt tussentijds beëindigd bij overlijden. Het voordeel van deze gift is dat deze gift altijd aftrekbaar is omdat er geen drempel bestaat voor de aftrekbaarheid. De overeenkomst met betrekking tot deze gift is kosteloos en te verkrijgen via de penningmeester.

Financiën algemeen
De jaarrekening over 2015 is nog niet opgemaakt. Ik verwacht hem in maart klaar te hebben. Duidelijk is inmiddels wel dat het financiële jaar 2015 een groot tekort zal laten zien.
We proberen kosten te besparen om het tekort te beperken. De personeelskosten zijn gedaald door het kleinere pastorale team. Maar we zoeken ook kostenbeperkingen in de overige kosten. Zo ook  tijdens de nieuwjaarsreceptie; er was geen externe catering meer. Doordat een aantal vrijwilligers bereid was om vlaai´ s en gebak te maken en om mee te helpen bij de organisatie was het prima verzorgd tegen een fractie van de kosten. Een mooi voorbeeld van gemeenschapszin!

Met vriendelijke groet,
Uw penningmeester Paul Gijsen


Bericht 22 december 2015

Actie Kerkbalans
Zoals u weet is de parochie afhankelijk van de giften van de parochianen, waaronder de kerkbijdrage en de opbrengsten van de collectes. Deze bijdragen lopen terug door het verminderd kerkbezoek en het dalend aantal betalende parochianen. De kosten lopen echter elk jaar iets op. Het blijft daarom belangrijk dat u uw bijdrage blijft geven. In januari worden de brieven over de kerkbijdrage 2016 rondgebracht.
De administratie van de bijdragen en exploitatie wordt geheel door vrijwilligers gedaan. Om de administratieve belasting voor hen zoveel mogelijk te beperken, verzoek ik u uw bijdrage bij voorkeur per bankoverschrijving te storten. U kunt uw jaarlijkse betaling gemakkelijk via internetbankieren inplannen en wijzigen. Als wij de incasso´s moeten verzorgen brengen de banken kosten in rekening en het vergt extra tijd bij de administratie.
Voor zover u de bijdrage over 2015 nog niet heeft gestort, verzoek ik u deze alsnog over te maken.
Tevens wil ik wijzen op de mogelijkheid om uw bijdrage via een periodieke schenking te storten. Het grote voordeel van een schenking via deze manier is dat uw schenking dan altijdaftrekbaar is, ongeacht of uw schenkingen in totaal de 1% drempel van uw inkomen overtreffen. De schenking levert een belastingvoordeel op tot 50 % van het geschonken bedrag. U kunt deze schenking dan combineren met een hoger bedrag als kerkbijdrage, zonder dat het u extra geld kost. Tegelijkertijd levert het wel een hogere opbrengst op voor de parochie.

De financiële situatie
Gezien de jaarlijkse tekorten van circa € 100.000 heeft het bestuur ingrijpende maatregelen moeten nemen om de kosten te beperken. Een van de maatregelen is dat de parochie het dienstverband met Jo Wijnen per 1 november heeft moeten verbreken.
In verband met de beperkte personele omvang van het Pastoresteam zal het aantal de vieringen in Vortum-Mullem en Sambeek teruggebracht worden. Daarmee worden ook de operationele kosten van de kerkgebouwen verlaagd. U leest hierover elders in Over Wegen meer. Ten aanzien van Vortum-Mullem wordt ook overleg gevoerd over de mogelijkheden om in het kerkgebouw te komen tot een multifunctionele accommodatie.

Maar het bestuur kan het niet alleen! We hebben uw steun nodig om oplossingen te vinden die de kwaliteit van het parochiële werk zo optimaal mogelijk op peil houden. Steun ons met goede ideeën, meldt u aan als vrijwilliger of steun ons met een hogere bijdrage!

Met vriendelijke groet, uw penningmeester,

Paul Gijsen

 

Actie Kerkbalans

In januari heeft u de brieven over de kerkbijdrage ontvangen. Wij verzoeken u om zoveel mogelijk per bankoverschrijding uw bijdrage te storten. Als wij de incasso´s moeten verzorgen, dan brengen de banken kosten in rekening en het vergt extra tijd bij de administratie. Weliswaar wordt de administratie door vrijwilligers verzorgd, maar ook zij willen graag zo efficiënt mogelijk werken.

We hebben geconstateerd dat een aantal van u de toegezegde bijdrage over 2014 nog niet heeft gestort, wellicht is dat aan uw aandacht ontschoten. Mogen wij u vragen uw bijdrage alsnog over te maken?

Tevens wil ik wijzen op de mogelijkheid om uw bijdrage via een periodieke schenking te storten. Het grote voordeel hiervan is dat uw schenking dan altijd aftrekbaar is. Dit levert een voordeel op tot 50 % van de gedane schenking. Wanneer u deze vorm van schenking combineert met het verhogen van uw kerkbijdrage, kost dat u geen extra geld, maar levert het de parochie hogere opbrengsten op.

Zorgelijke financiële situatie
Het werkterrein van de parochie bestaat uit de kernen Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem. Binnen deze kernen is de parochie verantwoordelijk voor drie kerken.

Voor 2015 is een voorlopige begroting opgesteld die met een tekort sluit van € 95.000, dit ondanks een daling van de personeelskosten van ruim € 30.000. De inkomsten zijn echter gedaald door lagere opbrengsten uit vermogen en door lagere opbrengsten uit collecten en uitvaarten. De hoogste uitgaven zijn voor personeel (44%) en huisvesting (29%).

Over de laatste 3 jaar ligt het tekort jaarlijks gemiddeld op € 100.000. Hierdoor is het vermogen de laatste jaren sterk gedaald en dus ook de inkomsten. Tevens verwachten we dat door de vergrijzing de kerkbijdragen verder zullen dalen.
Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat we zo niet door kunnen gaan en dat er maatregelen getroffen moeten worden. Het bestuur onderzoekt daarom alle mogelijkheden om de kosten te besparen en de inkomsten te vergroten. Als u mogelijkheden ziet, dan horen wij het graag.

Uiteraard kijken we ook naar het beperken van de huisvestingskosten, het beperken van de personeelskosten of het beperken van het gebruik van een aantal kerklocaties. In dat kader wordt nu ook gekeken naar de mogelijkheden om de kerk in Vortum-Mullem te combineren met een multifunctionele accommodatie.

Maar het bestuur kan het niet alleen; we hebben uw steun nodig om oplossing te vinden die zoveel mogelijk de kwaliteit van het parochiële werk op peil te houden. Steun ons met goede ideeën, meldt u zich aan als vrijwilliger of steun ons met een hogere bijdrage!

Onderstaand is in grafieken weergegeven waaruit onze uitgaven en inkomsten bestaan.

Paul Gijsen, uw penningmeester
PenningmeesterPenningmeester

Giften aftrekbaar

Giften aftrekbaar voor de belasting: laatste nieuws !
Zoals velen van u weten, zijn giften aan kerkelijke instellingen andere goede doelen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Een belangrijke voorwaarde is, dat het goede doel  door de belastingdienst erkend is. Kerkelijke instellingen, dus ook een parochie, zijn een erkend goed doel. Tweede voorwaarde is, dat de mogelijkheid voor aftrek van giften pas begint, als die hoger zijn dan de drempel van 1 % van het verzamelinkomen. Dat verzamelinkomen is alle inkomen, dat u en uw partner hebben. Om maar een aantal voorbeelden te noemen: het inkomen uit onderneming of beroep, salaris, AOW-uitkering, pensioen, rente-inkomsten en opbrengst eigen woning.
Om  voor de belastingaftrek voor giften in aanmerking te komen zonder die 1% drempel  was het tot en met 2013 nodig, dat u de gift deed in de vorm van een periodieke schenking  en dit liet vastleggen via de notaris. Dat bracht de nodige kosten met zich mee. Bovendien moest aan  een aantal formaliteiten worden voldaan.
Vanaf 2014 kunt u een gift aan de parochie direct aftrekken voor de inkomstenbelasting als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  1. U  legt het vast in de vorm van een overeenkomst met de parochie
  2. De gift wordt  regelmatig en voor minimaal 5 achtereenvolgende jaren (dus minimaal van 2014 tot en met 2018) gedaan
  3. De gift is elk jaar ongeveer hetzelfde
  4. De parochie levert u geen tegenprestatie (bijvoorbeeld vrijstelling van de vergoeding voor kerkelijke diensten)
  5. Bij  overlijden vervalt de verplichting tot het betalen
  6. U kunt in de overeenkomst laten opnemen, dat de verplichting tot het betalen van de gift ook vervalt  als uw inkomen daalt, omdat u bijvoorbeeld werkloos of invalide bent geworden

Hoeveel belasting scheelt het u? Dat is niet voor iedereen gelijk. Afhankelijk van uw inkomen kan dat in bepaalde gevallen oplopen tot 50 % van het bedrag van de gift. Ook is het van belang of u verder nog giften heeft. Als u in 2013 op uw aangifte kunt zien, dat u ruim boven de drempel van 1 % zit, is het mogelijk minder interessant.
Wat kan dit voor de parochie betekenen? Wij hopen en verwachten uiteraard wel, dat u - als u hieraan meedoet  – de parochie laat delen in uw voordeel en de bijdrage verhoogt. Anders is alle moeite voor de parochie voor niets.
Bent u geïnteresseerd? Stuur een mailtje  naar de penningmeester en u hoort van ons. Bellen naar 0485-573277 kan ook, op woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur is de penningmeester aanwezig.
( bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de website  van de belastingdienst, ten opzichte van de parochie kunnen er dus geen rechten aan worden ontleend)
Wilt u het zelf bekijken op de website van de Belastingdienst? Volg deze link. Daar vindt u alles.

Op diverse manieren willen wij uitdrukking geven aan onze mening dat een parochie niet kan bestaan zonder de inzet en betrokkenheid van vele vrijwilligers.

Deze opvatting heeft ook geleid tot het besluit van het parochiebestuur dat wij het bezinningsprogramma van de Karmelkring Boxmeer gratis aanbieden aan onze vrijwilligers. De parochie zal de daarbij behorende kosten vergoeden.

Hiermee willen we stimuleren dat diegenen die geïnteresseerd zijn in deze activiteiten, zich ook daadwerkelijk inschrijven. Het programma van dit seizoen kunt u o.a. vinden achterin de drie kerken van onze parochie en op onze website.

Nog vragen? Neem gerust contact op met Het Parochiehuis.

Namens het parochiebestuur, met vriendelijke groet,

Emilie van der Heijden

Geloofsweg Samen


home | archief startpagina | disclaimer | print deze pagina | omhoog

Van het bestuur