grotere letterskleinere letters

U bent hier: home > parochie > werkgroepen

WERKGROEPEN

Doelstelling van de ActiviteitenCommissie

De Activiteitencommissie organiseert, coördineert en faciliteert de vastgestelde activiteiten en onderhoudt hierover de contacten met het parochiebestuur en het pastorale team. Nevendoelstelling is het behouden van de eigen identiteit van de kerklocaties van de Onze Lieve Vrouwe parochie. Tegelijkertijd tracht de commissie de onderlinge betrokkenheid te bevorderen.

Commissieleden

De Activiteitencommissie bestaat uit leden vanuit alle drie de kerklocaties. Het zijn: Toos van Bree en Jacob Fleuren vanuit Vortum-Mullem, Roger Bergholtz, Hanny Uyen en Josien Goossens vanuit Sambeek, en Kees Thijssen vanuit Boxmeer.

Vanwege de directe contacten met het parochiebestuur en het pastorale team, het beheer van de website, de redactie van over wegen en de algemene pr krijgt de activiteitencommissie ondersteuning vanuit het secretariaat.

Door deze samenstelling zijn ook verschillende werkgroepen uit de parochie vertegenwoordigd en zijn de communicatielijnen kort. De Activiteitencommissie zal bij de uitvoering van de geplande activiteiten zeker ook extra vrijwilligers betrekken.

Activiteiten

 • Het 1 x per maand organiseren van gezamenlijk koffiedrinken na afloop van vieringen (voor data: zie schema ‘Diensten in de kerken’).
 • Kerkennacht is een tweejaarlijks oecumenisch evenement. Het is eigenlijk een soort museumnacht, maar dan van alle kerken in Nederland. Dit jaar was het op vrijdag 23 juni en het thema was: Méér dan een dak!....

Oecumene; samen vieren – samen delen.

OikomeneAl vele jaren komen katholieke en protestantse christenen van Boxmeer tweemaal per jaar bijeen om samen te vieren. Oorspronkelijk nodigden wij elkaar wederzijds uit; protestanten waren te gast om de katholieke eucharistie mee te vieren en de keer daarop waren katholieken te gast bij een zondagse viering in de protestants kerk. Dat waren zinvolle vieringen, maar het bleef wat afstandelijk en de drempel bleek nogal hoog, om af en toe, bij de ander binnen te gaan.

Dat werd wat “eenvoudiger” toen we werden uitgenodigd de oecumenische vieringen te verplaatsen naar de kapel van de zusters van Julie Postel. De gastvrijheid van de zusters bood een betere mogelijkheid om elkaar vierend te ontmoeten, wat een groot goed is. Afwisselend vierden we samen eucharistie of avondmaal, waarbij zowel voorgangers van parochie en gemeente als de zusters voorgingen. Zo probeerden we af te tasten wat voor ieder van ons de viering van ‘de tafel’ betekent. Door elkaars elementen te mengen ontstond soms verwarring over wat we nu precies vierden.
Daarom streefden we, naast een nieuwe ongewone locatie,  ook naar een nieuwe eigen vorm van oecumenisch vieren. Dat is de reden dat we nu  vieren we in  de vorm van een agapè-viering. Agapè is het Griekse woord voor liefde (gave). Het verwijst naar het liefdesmaal van de eerste christenen, zoals in Handelingen (2,46):   “ Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vreugde.”

Na het 2e Vaticaans concilie kwam de agapèviering opnieuw tot leven,  waarbij men de gaven met elkaar deelt als onder vrienden, maar ook met hen die minder hebben. We denken dat we op een zinvolle weg zitten, die we samen verder willen gaan. De voor de hand liggende richting die we dan op willen gaan is; het samen vieren ook omzetten in actie. In de geest van de eerste christenen zou dat vooral diakonale actie moeten zijn, gericht op de kwetsbaren in onze eigen lokale samenleving. Dan zou ons “samen vieren - samen delen” ook voor hen vruchtbaar kunnen worden.

Dit jaar wordt ons het thema aangereikt vanuit Brazilië: “Dorst?” De Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 kende de dorst ook. Zij ging water putten op het heetst van de dag, want dan hoopte ze geen van de vrouwen die over haar roddelden tegen te komen. Jezus stelde haar de simpel vraag: “Wil je me te drinken geven?” De fysieke dorst van de mens en de dorst naar levend water: dat zijn twee facetten die deze week terugkeren. Misschien ontdekken we samen biddend, dat we allen één zijn in onze afhankelijkheid van de ene levende bron.   

 • Iedere maand 19.00 uur Taizégebedsviering in de kapel van Kloosterhuis Sambeek. Het vieringenrooster staat op de website PKN gemeente en OnzeLieveVrouweparochie.
 • In september is de Vredesweek dan zal er ook een oecumenische viering in de kapel van de zusters van Julie Postel plaatsvinden.

Werkgroep Oecumene

Werkwijze van de werkgroep WoCo

Al vele jaren functioneert er binnen de parochie Boxmeer een kleine werkgroep die geregeld woord- en communiediensten verzorgt.

Tegenwoordig doen we dat elke 3e zaterdag van de maand om 19.00 uur in de Bloedkapel. De eerste maandag na die viering komen we samen in het Parochiehuis om de volgende viering voor te bereiden. We bespreken dan de lezingen en wisselen onze gedachten uit. Het is mooi om te ervaren hoe die verschillende wijzen van kijken elkaar aanvullen en verrijken.

De ’conclusies’ van die gesprekken vormen de basis voor de volgende viering. Twee leden van de groep nemen dat voor hun rekening; een selecteert passende liederen en gebeden en de ander werkt een overweging uit aan de hand van de lezingen. Om dat te kunnen doen is er ook veel voorbeeldmateriaal beschikbaar.

Oproep

Wij zijn maar een kleine werkgroep, waardoor we kwetsbaar worden bij verhindering of ziekte van leden. We denken dat dit werk in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden, wegens toenemend gebrek aan pastorale capaciteit in onze parochie. Nu al verzorgen we, op verzoek, ook de zondagse viering in maanden met een vijfde weekend.
Wij zouden graag enkele nieuwe leden willen verwelkomen.  

Kom eens kijken op een derde zaterdag in de Bloedkapel.
Of neem contact met ons op via het Parochiehuis.

De werkgroep Woord- en Communiedienst in Boxmeer:

Ineke Sturm
Betzie Brakels
Jan van Haaren
Cecile Vertegaal 
       

Waar houdt de oecumenische werkgroep diaconie zich zoal mee bezig?

Ruim een jaar geleden werd de oecumenische werkgroep diaconie opgericht. Een korte impressie van hetgeen deze werkgroep sindsdien ondernomen heeft.

Wat er aan vooraf ging
Anderhalf jaar geleden spraken de Kerkenraad en de Parochievergadering tijdens hun jaarlijks overleg over de hernieuwde intentieverklaring. Daarbij kwam de wens naar voren gezamenlijk na te gaan wat wij op diaconaal gebied voor de mensen in onze omgeving zouden kunnen betekenen.

De start van de werkgroep
De eerste stap van de werkgroep was het opstellen van een discussiestuk voor zowel de Kerkenraad als de Parochievergadering. Onderdeel van dit praatpapier was een inventarisatie van de activiteiten die er op dat moment al waren. Al gauw bleek de behoefte daarnaast te inventariseren welke organisaties in de omgeving welke diensten aanboden. Ons uitgangspunt was dat wat elders al door anderen gebeurt, wij niet hoeven te initiëren. Wij gingen op zoek naar de hiaten!

Een brede oriëntatie  
Tijdens een viertal bijeenkomsten lieten we ons door deskundigen informeren. Zo spraken wij met vertegenwoordigers van Radius, van de stichting OLC (Ouderen en Levensvragen land van Cuijk),van de SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer), met een coördinator wonen, welzijn en zorg en met een sociaal werker.
Fantastisch, er ging een wereld voor ons open. Wat zijn er al ontzettend veel mogelijkheden voor diegenen die al dan niet tijdelijk hulp nodig hebben. Een groot probleem bleek echter steeds weer het op het spoor komen van diegenen die deze ondersteuning zo hard nodig hebben.
In ons tussentijds overleg en de terugkoppeling naar onze achterban gingen wij de dialoog aan over de vraag wat onze volgende stap zou kunnen zijn.  Eerlijk gezegd, we weten het nog niet!

Onze volgende stap
Wij vonden het confronterend te ervaren dat wij zo weinig wisten van het aanbod in onze directe omgeving. Gedurende deze periode kwam dan ook het besef naar boven dat wij iets zouden kunnen betekenen bij de bredere bekendmaking van deze diverse instanties. We kondigen dan ook aan in over wegen hieraan extra aandacht te schenken, bijvoorbeeld in de vorm van interviews. Daarmee verlagen we misschien de drempel om, voor zichzelf of voor iemand anders, contact met hen op te nemen.

Hebt u nog tips?
Het laat ons niet los dat we nog geen activiteiten hebben gevonden die wij zelf zouden kunnen initiëren. Het gaat dan niet om een incidentele, maar om een structurele opzet van bijvoorbeeld laagdrempelige bijeenkomsten waarbij iedereen van harte welkom is.
Kunt u ons helpen? Uw tips zijn van harte welkom!
U kunt een mail sturen naar secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl. Een briefje in de brievenbus of even binnenlopen bij Het Parochiehuis kan natuurlijk ook altijd!

Bemensing oecumenische werkgroep diaconie:
Namens de Kerkenraad: Ria Dorrestein, Koosje van der Horst en Wim Simmelink
Namens de Parochievergadering: Emilie van der Heijden

 

Liturgie is het vieren van het leven in al zijn verschillende dimensies.
Dit beraad bouwt in samenspraak met de parochianen, de parochievergadering en de werkgroepen, koren, dirigenten en pastores een liturgisch beleid op. Tevens is het medeverantwoordelijk voor het initiëren, uitdragen en evalueren van dit beleid.

Het liturgisch beraad heeft de volgende deeltaken:

 • Oriënteren
  Het liturgische beraad heeft een oriënterende taak met betrekking tot wat er is qua verschillende soorten vieringen en aandachtsvelden. Hoe kunnen we leren van wat elders is.
 • Beleid
  Het liturgische beraad bevordert de inhoudelijke reflectie op het wezen en de vormgeving van de liturgie.
 • Delegeren en coördineren
  Het liturgische beraad schakelt anderen in zodat er met ad hoc groepen gewerkt wordt met betrekking tot het samenstellen van bijzondere liturgievieringen.
 • Evalueren
  Het liturgische beraad heeft een evaluerende taak met betrekking tot alle vieringen. Op grond van bevindingen reikt de werkgroep adviezen aan en doet de werkgroep suggesties met betrekking tot veranderingen en verbeteringen.

 

Geloofsweg Samen


home | archief startpagina | disclaimer | print deze pagina | omhoog