Oecumene

Zoals de liefde tot God er mee begint dat wij naar zijn Woord luisteren, zo begint de liefde tot de naaste ermee, dat wij leren naar hem of haar te luisteren. Wie niet lang en geduldig kan luisteren zal altijd langs de anderen heen praten en het tenslotte zelf niet meer merken.

Elke religie die alleen maar zichzelf accepteert en andere religies als een bedreiging ziet weerspreekt de liefde van God die zich tot alle mensen uitstrekt.

Oecumene is het streven naar eenheid tussen alle christelijke kerken. Wat ons, als christelijke kerken, bindt is het geloof in de ene God van liefde. Wat ons scheidt is de manier waarop dat geloof wordt gevierd en beleefd. Na soms eeuwenlang ieder zijn eigen weg te zijn gegaan, waarin andere accenten zijn benadrukt, zijn die verschillen soms aanzienlijk geworden. Toch is het goed, juist vanwege de geloofswaarheden die ons binden, naar elkaar te luisteren, en van elkaar te leren hoe wij ons geloven kunnen verdiepen en versterken. Een opdracht die rechtstreeks uit het evangelie voorkomt.

 

Al vele jaren hebben de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap van Boxmeer en de Protestantse Gemeente contact met elkaar. Op diverse terreinen, onder andere diaconie, wordt al samengewerkt en is er regelmatig overleg.

Er is een werkgroep oecumene waarin vertegenwoordigers van de RK parochie en de Protestantse Gemeente zitting hebben. Naast het uitwisselen van informatie bereidt deze groep een aantal vieringen voor zoals de oecumenische kerkdiensten die worden gehouden in het kader van de jaarlijkse week van gebed voor de eenheid van de christenen en de wereldgebedsdag.

Toch moet geconstateerd worden dat we als Katholieke Kerk en Protestantse Kerken op het onderwerp van de eucharistie nog niet tot overeenstemming zijn gekomen. Dat is pijnlijk. Echter een zorgvuldige en goede oecumene vraagt om geduld. Het is beter om de verschillen niet de verdoezelen. Streven naar eenheid is ook al een vorm van eenheid. Het feit dat we met elkaar in gesprek zijn, is op zich al een groot goed.

 
Inschrijfformulieren
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054