Parochiebeleid

Missie

Onze missie bestaat uit het vormgeven en uitdragen van het evangelie, binnen de context van kerk en maatschappij.

Visie

Het motto van de Onze Lieve Vrouwe parochie is Geloofsweg samen. Dat betekent dat wij onze levensweg willen zien als een geloofsweg die wij, parochianen, willen gaan in gezamenlijkheid én met respect voor de verschillende verschijningsvormen van ieders geloofsweg. Centrale vragen op onze geloofsweg zijn: “Wat of wie beweegt ons? Wat is het doel, de zin van ons leven?”

Als parochie willen wij midden in de samenleving staan. Wij willen oog en oor hebben voor wat zich in de kerk en samenleving om ons heen voltrekt en ons daarbij verbonden weten met eenieder in deze samenleving: ongeacht afkomst, geaardheid en kleur. Zorg voor de mens, voor heel de mens en iedere mens is immers een centrale waarde in het evangelie. Daarom is aandacht voor diaconie en pastoraat in onze parochie van wezenlijk belang.

Als parochie willen wij ons geloof zichtbaar maken én voeden door samen te vieren. Daartoe zorgen wij voor een goede organisatie van de reguliere vieringen binnen onze kerklocaties. Evengoed is deze zorg zichtbaar tijdens onze oecumenische vieringen en in onze aanwezigheid tijdens belangrijke gebeurtenissen en momenten binnen onze samenleving. Onze geloofsweg voltrekt zich zowel binnen de muren van de kerklocaties als in het samen vieren van belangrijke momenten van onze levensweg buiten de kerklocaties. Steeds meer proberen we een dialogische verbondenheid te creëren met de samenleving waarin wij leven. Bij de verschillende vormen van samen vieren, ook binnen de liturgie, bieden wij zo maximaal mogelijk ruimte aan leken en met name vrouwen.

Als parochie proberen wij blijvend aandacht te schenken aan de uitbouw en het onderhouden van onze geloofsgemeenschap. Wij hechten daarbij aan een goede balans tussen de verschillende leeftijdscategorieën, waarbij we ons er terdege van bewust zijn dat de jeugd en jongeren sterk ondervertegenwoordigd zijn. Onze visie is erop gericht deze uitbouw gezamenlijk met de parochianen vorm te geven. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de rol die wij zien weggelegd voor de vele vrijwilligers.

Enkele items nader toegelicht

Catechese
Wij kiezen er voor om Catechese op een zo natuurlijk mogelijke vorm geïntegreerd aan te bieden. Voor de jongeren is dat bijvoorbeeld het geval bij de voorbereidingen van de Eerste Communie of het Vormsel. Voor ouders van jonge kinderen komt dit aan bod bij de gesprekken voorafgaand aan de Doop. Het karmelprogramma bestaat uit een breed scala van vormings- en toerustingsbijeenkomsten. 

Communicatie
Onder begeleiding van externe deskundigen en met brede participatie van parochianen is er in 2013 een communicatieplan opgesteld.
Daarbij is duidelijk benoemd dat wij er veel waarde aan hechten zichtbaar te blijven in alle kernen, ook wanneer daar geen kerkgebouw meer is.
Belangrijke pijlers aangaande onze communicatie zijn de Website en het Kwartaalblad over wegen. Komend werkjaar willen we de meerwaarde van een nieuwsbrief en een Kerk-app nader onderzoeken. Daarnaast gaan we actief sturen op nieuwsitems in de plaatselijke pers.

Diaconie
Diaconie is nauw verweven met pastoraat, waarin de zorg voor de mens centraal staat.
Vanuit deze zorg voor de mens hebben wij extra aandacht voor de zwakkeren in de samenleving. Onze basishouding is dat wij daarbij op zoek gaan naar de vraag achter de vraag, met name daar waar het zingevingsvragen/levensvragen betreft.
Voor de invulling en vormgeving van de diaconie in onze omgeving is er een oecumenische werkgroep samengesteld, waarin ook de Protestantse Gemeente participeert. Deze werkgroep zoekt actief contacten met bestaande netwerken, waaronder hulporganisaties.
Belangrijkste aandachtspunten zijn signaleren en informeren, met daarbij een permanente aandacht voor bewustwording. Twee keer per jaar wordt er in ons kwartaalblad over wegen specifiek aandacht besteed aan het onderwerp diaconie. .

Financiën
Door maatregelen in de afgelopen 2 jaar is het financiële tekort sterk gereduceerd. Toch zijn er zorgen omtrent de toekomst. Het aantal (betalende) parochianen wordt lager omdat de aangroei van (betalende) parochianen te gering is. Ondanks de grotere opbrengst aan kerkbijdragen in 2016 ten opzichte van 2015 zijn de totale opbrengsten in 2016 van de parochianen 5 % lager dan in 2012. De bereidheid tot betalen van een hogere kerkbijdrage lijkt toe te nemen door de goede sfeer in de parochie en veranderingen in het bisdom. Bij een doorzettende trend van vermindering  van het aantal (betalende) parochianen zal de bereidheid en de mogelijkheden van een kleinere groep parochianen om de individuele bijdrage te verhogen zijn grenzen bereiken.
De vermogensopbrengsten dalen door het algemene monetaire beleid.
In verband met bovenstaande blijft het zoeken naar hogere opbrengsten en kostenbeheersing van groot belang voor de continuïteit van de parochie.
In 2018 zal een nieuw automatiseringspakket in gebruik genomen worden. De huidige koppeling van de ledenadministratie met de mutaties met het bevolkingsregister zal hoogstwaarschijnlijk komen te vervallen. Dat geeft op termijn problemen voor het actueel houden van de gegevens van onze parochianen.

Jongeren
De participatie van de jeugd en jongeren is in onze parochie sterk ondervertegenwoordigd. Deze onbalans baart ons tot zorg, de jeugd van vandaag bepaalt immers voor een groot deel onze toekomst. We willen op termijn specifiek voor deze portefeuille een bestuurslid benoemen die, qua leeftijd, affiniteit en betrokkenheid, dicht bij deze jongeren staat.
Tot 12 jaar zijn de Doop, Eerste Communie en Vormsel veelal de momenten waarop de jeugd in aanraking komt met de parochie. Met name via de basisscholen willen we deze contacten gaan intensiveren.
Onze grootste zorg gaat uit naar de jongeren van 12 tot 18 jaar. Ons doel is niet om zoveel mogelijk jongeren van deze leeftijd in de kerk te krijgen. Het is echter van groot belang wegen te vinden om als parochie met hen in contact te komen én te blijven.
Fundamentele vragen zijn: Wat leeft er bij deze jongeren? Hoe zien zij ons? Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

Karmelparochie
Van oudsher is de parochie van Boxmeer een Karmelparochie. Sinds de fusie in 2011 zijn ook Sambeek en Vortum-Mullem onderdeel van deze Karmelparochie.
De aanwezigheid van de Karmelgemeenschap en het klooster is medebepalend voor ons als parochie. De intensieve samenwerking en het contact met de Karmelgemeenschap wordt erg gewaardeerd. Onder andere in het kader van vorming en toerusting is deze meerwaarde concreet merkbaar. Wij zijn alert op mogelijkheden om deze samenwerking systematisch en structureel een plaats te geven in het vormingsaanbod.

Liturgie
Voor de liturgie in onze parochie vervult het liturgisch beraad een centrale rol. In gezamenlijkheid met het Pastoresteam worden aansluitend bij de visie inhoudelijke afspraken gemaakt voor de Eucharistievieringen en overige vieringen in alle drie de kerklocaties.

Oecumene
Samenwerking met andere christelijke kerken is een opdracht die rechtstreeks voortvloeit uit het evangelie. Het geloof in een God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest, verbindt ons met elkaar.

Naast het streven naar een goede verstandhouding en samenwerking met de protestantse gemeente in Boxmeer, krijgt de oecumene in onze parochie onder meer gestalte door het gezamenlijk vormgeven van oecumenische vieringen: in het bijzonder tijdens de bidweek voor de eenheid (januari), de vredesweek (september) en de dodenherdenking op 4 mei.
Ook op het terrein van de diaconie is er sprake van een nauwe samenwerking.

Volwassenen
Met name de participatie van jong volwassenen (18 tot 30 jaar) en jonge ouders bij parochiële activiteiten blijft achter. Als schakel naar de jeugd zijn zij echter van groot belang voor onze parochie. Periodes rondom huwelijk, doop, Eerste Communie en Vormsel zijn momenten om deze contacten te intensiveren. Het is ons uitgangspunt de desbetreffende jong volwassenen zo actief mogelijk bij de voorbereidingen daarvan te betrekken en hen zo mogelijk daarin te laten participeren. 

Vrijwilligers
Ons motto is Geloofsweg samen. Vanuit deze visie gezien is bij de uitbouw en het onderhouden van onze geloofsgemeenschap de inzet van de vele vrijwilligers van de Onze Lieve Vrouwe parochie onontbeerlijk. Daarnaast maakt de huidige benoemingsomvang van het pastoresteam het noodzakelijk om op bij vele momenten van het samen parochie zijn een beroep te doen op de inzet van vrijwilligers.
Het is belangrijk zorgvuldig om te gaan met het onderhouden van de contacten met de vele vrijwilligers, zij zijn immers de spil van de parochiegemeenschap. Wij willen ons er meer van bewust zijn dat de activiteiten van de verschillende werkgroepen en commissies een belangrijke bron kunnen zijn voor de werving van nieuwe vrijwilligers.
Voor het werven van nieuwe vrijwilligers blijkt daarnaast dat een persoonlijke benadering het beste werkt. Om een goede balans te vinden tussen de verschillende leeftijdscategorieën is  het belangrijk te kunnen beschikken over een zo breed mogelijk netwerk.

Ziekte en overlijden
Ziek zijn, zeker wanneer uitzicht op genezing ontbreekt, is een zeer ingrijpend proces. Dat geldt zowel voor de zieke zelf alsook voor de dierbare naasten. In zo’n periode groeit vaak de aandacht voor vraagstukken rondom geboorte en levenseinde. Pastorale nabijheid van pastores of mede-parochianen is daarbij van groot belang.
Op verzoek kan een van de pastores het Sacrament der zieken toedienen.

Wanneer een parochiaan overleden is, hechten wij veel waarde aan het gezamenlijk vormgeven van een persoonlijke afscheidsviering. Rond de overledenen komen we samen in de kerk voor een woord- en gebedsdienst, of een woord- en communieviering. In deze vieringen, waarin veel ruimte voor persoonlijke inbreng is, gaan hiertoe opgeleide vrijwilligers voor. Een eventuele avondwake vindt plaats in de avond, voorafgaand aan de dag van het uiteindelijke afscheid.
Als afronding van het parochiële afscheid wordt de overledene enige tijd later in een eucharistieviering herdacht.

In de weken/maanden/jaren nadien proberen wij, samen met de medeparochianen, oog en oor te hebben voor het welzijn van de nabestaanden. Daar waar behoefte is aan persoonlijke nazorg wordt dat op maat, in overleg met de pastores, vormgegeven.

Op basis van bovenstaand beleid worden jaarlijks enkele speerpunten vastgesteld. De evaluatie daarvan wordt meegenomen voor het vaststellen van de nieuwe speerpunten. De huidige speerpunten zijn jongeren, communicatie en financiën.

 
Inschrijfformulieren
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054