Uitvaartbeleid Onze Lieve Vrouwe parochie

“Wanneer een parochiaan overleden is, hechten wij veel waarde aan het gezamenlijk vormgeven van een persoonlijke afscheidsviering. Rond de overledenen komen we samen in de kerk voor een woord- en gebedsdienst, of een woord- en communieviering. In deze vieringen, waarin veel ruimte voor persoonlijke inbreng is, gaan hiertoe opgeleide vrijwilligers voor. Een eventuele avondwake vindt plaats in de avond, voorafgaand aan de dag van het uiteindelijke afscheid. Als afronding van het parochiële afscheid wordt de overledene enige tijd later in een eucharistieviering herdacht.

In de weken/maanden/jaren nadien proberen wij, samen met de medeparochianen, oog en oor te hebben voor het welzijn van de nabestaanden. Daar waar behoefte is aan persoonlijke nazorg wordt dat op maat, in overleg met de pastores, vormgegeven. Tevens wordt gedurende het jaar en bij Allerzielen de overledene specifiek herdacht.”

Een parochiële afscheidsviering is persoonlijk

Als parochie hechten wij aan een persoonlijk afscheidsviering. Met de familie wordt uitvoerig gesproken over hoe de overledenen zo persoonlijk mogelijk herdacht kan worden en op welke manier de familie hierbij betrokken wil zijn. Bij een kerkelijke afscheidsviering komen aspecten als zingeving geven aan het leven en de dood, troost voor de familie en vrienden, betekenis hebben voor de gemeenschap en of de directe omgeving naast de herinnering aan de overledene aan de orde. In deze viering worden op een natuurlijke manier katholieke gebruiken en symbolen geïntegreerd. Specifiek worden bedoeld de paaskaars, water en wierook. Met name in de absoute komen deze samen.

Nadere toelichting:

Kinderen en kleinkinderen worden betrokken bij de gebeden, de lezingen en het ontsteken van de kaarsen rond de overledene.

Een van de familieleden wordt uitgenodigd de naam van de overledene in het Boek van het Leven te schrijven.

Een van de familieleden wordt uitgenodigd het kruisje met de naam van de overledene op te hangen op de plaats waar de overledenen worden herdacht.

Het In Memoriam is toevertrouwd aan de familie. Dit kan, indien gewenst, samen met de voorganger worden vormgegeven. Meestal is er een grote foto van of voorwerpen die heel karakteristiek zijn voor de overledene in de viering aanwezig. Het is ook mogelijk middels een andere vorm, bijvoorbeeld met zelf gekozen beelden of presentatie, stil te staan bij het leven van de overledene.

Als parochie hechten wij aan levende muziek tijdens de afscheidsviering, waarbij er– indien beschikbaar – een voorkeur is voor de eigen koren. Na overleg kan hier van af worden geweken.

De overweging van de voorganger sluit nauw aan bij de in overleg met de nabestaanden gekozen inhoud van de viering en het leven van de overledene.

Voorgangers

In de afscheidsvieringen van onze parochie gaan leken voor. Deze vrijwilligers hebben daartoe een speciale toerustingscursus gevolgd. Na afloop daarvan hebben zij voor deze taak een bijzondere zending van de parochie ontvangen. De werkgroep afscheidsvieringen wordt aangestuurd door een lid van het Pastoresteam. Deze pastor gaat zelf ook voor in afscheidsvieringen.

Het inzetten van leken voor de afscheidsvieringen is een duidelijke keuze, voortkomend uit de visie en het beleid van onze parochie. Deze principiële keuze wordt versterkt door het toenemende priestertekort.  

Wanneer een familie- of goede bekende priester van de nabestaanden beschikbaar is kan deze mee voorgaan in de afscheidsviering. Het beleid van de parochie blijft ook dan leidend.

Mogelijke locaties

Onderstaande locaties van onze parochie zijn inzetbaar voor afscheidsvieringen:

H. Petrusbasiliek te Boxmeer

De bloedkapel van de H. Petrusbasiliek te Boxmeer

Sint Jan de Doperkerk te Sambeek is in verband met een verbouwing tot MFA momenteel niet beschikbaar

De Multi Functionele Accommodatie Knillus te Vortum-Mullem

Kapel van Het Kloosterhuis te Sambeek

Andere locaties - m.u.v. crematoria en uitvaartcentra - zijn niet uitgesloten, maar daarover vindt altijd vooraf overleg plaats. Ook dan is er sprake van een parochiële afscheidsviering waarin de voorganger van de parochie de regie heeft.

Direct na het overlijden

Nadat gemeld is dat er iemand is overleden, zullen voor de overledene de klokken geluid worden. Het overluiden symboliseert dat we een gemeenschap zijn. Wanneer gekozen wordt voor een kerkelijke afscheidsviering neemt een van de pastores zo spoedig mogelijk contact op met de familie voor het maken van de eerste afspraken. Kort daarna gaat de voorganger van de afscheidsviering op bezoek bij de nabestaanden voor het maken van verdere afspraken over de invulling.

Nadere toelichting:

Ook wanneer er geen kerkelijke afscheidsviering plaatsvindt kunnen, indien gewenst, de klokken geluid worden. Het initiatief tot het indienen van een verzoek daartoe ligt bij de nabestaanden.

In deze eerste contacten worden de mogelijkheden van de diverse locaties en het moment van de afscheidsviering besproken. Tijdens het bezoek van de voorganger komt de afscheidsviering zelf, de muziek, het boekje, al dan niet meegaan naar het kerkhof/crematorium etc. aan de orde.

Contactgegevens voor het melden van een overledene:

Het Parochiehuis: 0485-573277 of 06-12089054.

Persoonlijk afscheid nemen van de overledenen

Op de dag van de afscheidsviering kan in overleg met de familie en de uitvaartondernemer de gelegenheid gecreëerd worden om vóór de afscheidsviering persoonlijk afscheid te nemen van de overledenen. De mogelijkheden daartoe verschillen per locatie.

Avondwake

Een avondwake is een viering waarin de overledene niet aanwezig is. Deze viering vindt veelal op de avond voorafgaand aan het afscheid, al dan niet een kerkelijk afscheid, plaats. Een avondwake is mogelijk in alle eerder genoemde locaties. Deze avondwake valt, evenals de afscheidsviering, onder de verantwoordelijkheid van een lid van de werkgroep afscheidsvieringen.

De afronding van het parochiële afscheid

Enige tijd na de afscheidsviering wordt met een Eucharistieviering het parochiële afscheid afgesloten. Deze datum wordt in overleg met de nabestaanden vastgelegd. Er wordt een speciale gedachtenis voor de overledene uitgesproken, we ontsteken de kaars bij het Boek van het Leven waarin de naam van de overledene is opgeschreven en we branden wierook. We bidden om rust en vrede voor de overledene en om kracht en sterkte voor de nabestaanden.

Tarieven

Voor alle tarieven hanteren wij de  bisschoppelijke richtlijnen als uitgangspunt. De tarieven voor een afscheidsviering en een avondwake worden jaarlijks vastgesteld en gecommuniceerd via de site en het kwartaalblad over wegen. Deze kosten zijn onafhankelijk van de locatie waar de afscheidsviering plaatsvindt. Bij deze tarieven zijn het kruisje dat aangemaakt wordt voor de overledenen, de eventuele zegening op het kerkhof en de herdenking in de allerzielenviering inbegrepen. Extra kosten voor bijvoorbeeld een andere muzikale invulling of een andere locatie zijn voor rekening van de familie van de overledene. Ook de tarieven voor de grafrechten zijn te vinden op de site en in ons parochiemagazin.

Tijdens de afscheidsviering is er een collecte. De opbrengst van deze collectie wordt ingezet voor de realisatie van de pastorale taken binnen onze parochie.

Verzoeken tot aanvullende diensten

Herdenkingskruisje: € 75

Wanneer er geen kerkelijke afscheidsviering heeft plaatsgevonden kan er op verzoek van de nabestaanden een herdenkingskruisje in een van de kerklocaties of Knillus worden opgehangen. Ook bij de Allerzielenviering zal deze overledene herdacht worden. Een verzoek tot een herdenkingskruisje moet tijdig worden gemeld aan het secretariaat.

Zegening op het kerkhof: € 100

Ook wanneer er geen kerkelijke afscheidsviering heeft plaatsgevonden kan op verzoek van de nabestaanden het graf ingezegend worden. De zegening zal dan door een van de leden van de afscheidsvieringen plaatsvinden. Voor het graf zelf worden de gebruikelijke kosten berekend.

Kaarsen of andere kerkelijke gebruiksvoorwerpen worden niet uitgeleend voor een niet-kerkelijke afscheidsviering.

Het inschrijven in het Boek van het Leven is voorbehouden aan een kerkelijke afscheidsviering. Het boek is immers eigendom van de parochie.

Vastgesteld in het parochiebestuur op 6 mei 2019

 
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054