Het synodaal proces 2021-2023
04/Apr/2022 |

Het synodaal proces 2021-2023


Op vrijdag 21 mei maakte paus Franciscus bekend dat er in oktober 2023 een algemene bisschoppensynode gehouden zal worden. Dat is een grote bijeenkomst waar zoveel mogelijk bisschoppen van over de hele wereld zich samen zullen bezinnen op het thema ‘de Kerk vandaag en morgen’. In voorbereiding op deze bisschoppensynode nodigt de paus alle gelovigen uit om mee te doen. Het gezamenlijk op weg zijn, als leerlingen van Jezus en Hem volgend, is een wezenskenmerk van de Kerk, aldus de paus. Hij ziet de voorbereidingen op de synode als een proces dat erop is gericht om een open, luisterende en meer nabije Kerk te worden. Daarom nodigt de paus iedere bisschop uit om ook in het eigen bisdom zo’n bezinningsproces op gang te brengen. Onze bisschop heeft dat gedaan op 17 oktober 2021 in een plechtige viering in de kathedraal van Den Bosch. Zuster Bep de Vreede heeft deze viering namens onze parochie én namens onze kloostergemeenschap bijgewoond. Zij en alle andere 259 parochies van ons bisdom hebben uit Den Bosch een kaars meekregen, een synodekaars, die wij tijdens onze vieringen in de basiliek branden. Gedurende de maanden februari, maart en april staat het synodaal proces in ons bisdom (en in de andere Nederlandse bisdommen) in het teken van verkennen:  verkennen van wat er leeft in de parochies. Die verkenningen zullen gebundeld worden en de samenvattingen van over de hele wereld zullen de basis vormen van de gesprekken van de bisschoppen tijdens de synode van oktober 2023. Het is een intensief en groots aangepakt proces dat verschillende fases kent. De eerste fase vindt plaats in de bisdommen en is een fase van luisteren: Wat zeggen de mensen in het bisdom van ’s-Hertogenbosch over onze Kerk, en over de thematieken die zijn aangedragen door het Bisschoppensecretariaat in Rome? Uiteindelijk zullen in oktober 2023 tijdens een Bisschoppensynode bisschoppen van over de hele wereld bijeenkomen om samen te spreken en de paus te adviseren over de toekomst van de Katholieke Kerk.


Korte beschrijving van de inhoudelijke thema’s met een aantal richtvragen. 


Het grote onderwerp van de bisschoppensynode luidt voluit ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie’. Om het synodale proces enige richting te geven heeft het Vaticaan tien thema’s geformuleerd. De Nederlandse bisschoppen hebben daaruit een drietal thema’s gekozen. Uiteraard kunnen de zeven andere thema’s ook onderwerp van gesprek zijn, maar de bisschoppen denken dat het beter is het gesprek in de bisdommen te concentreren. Onderstaand worden de gekozen thema’s nader toegelicht. 


Thema 4: Vieren


 ‘Samen op reis’ kan alleen als dat gebaseerd is op gemeenschappelijk luisteren naar het Woord en de viering van de Eucharistie. We vieren ons geloof. Wat betekent voor u het samen vieren van ons (katholiek) geloof? Krijgt u door het vieren zin om ‘samen op weg te gaan’, Kerk te zijn? Hoe inspireren gebed/meditatie/eucharistie u? Bent u tijdens een viering wel eens geraakt door het Woord van God, door Jezus die zichzelf geeft aan u? Hoe neemt u dit mee in uw dagelijkse leven?


Thema 5: Medeverantwoordelijk voor missie


Synodaliteit staat in dienst van de missie van de Kerk, waarbij al haar leden worden opgeroepen om deel te nemen. We zijn allemaal missionaire leerlingen. Wat ziet u als de missie van de Kerk? Ziet u waar ons geloof handen en voeten krijgt in het leven van iedere dag? Hoe helpt u mee aan de opdracht om het Evangelie te verspreiden? Hoe kunnen wij elkaar helpen om daar nog meer werk van te maken?


Thema 6: Dialoog in Kerk en samenleving


Dialoog vereist doorzettingsvermogen en geduld, maar maakt ook wederzijds begrip mogelijk. Wie komen we (als Kerk) allemaal tegen in onze wijk, dorp of stad? Hebben we oog voor wat er rondom ons (als Kerk) gebeurt? Welke noden ziet u in het huidige Nederland en de wereld? Hoe kan de Kerk een bijdrage leveren aan het lenigen van de noden in onze omgeving? Waar vindt in uw parochie het gesprek plaats tussen uw Kerk en de samenleving? Denkt u dat er kansen liggen voor de Kerk om in gesprek te gaan met de samenleving? Wat kan de Kerk leren van de samenleving?


Wij zijn uitgenodigd om over elk van de thema’s in gesprek te gaan in onze parochie. Het resultaat daarvan moeten we vóór 1 mei 2022 doorgeven via onderstaande weblink die in opdracht van het bisdom door onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam ontwikkeld is.


Erasmus Universiteit Rotterdam


Hoe kunnen wij onze input kenbaar maken?


Afgelopen week is in de Parochievergadering de dialoog gevoerd over het thema Dialoog in Kerk en samenleving. Een korte verslaglegging daarvan zullen we de komende weken via bovenstaande link doorsturen. Uiteraard delen we die ook met onze parochianen. Daarnaast nodigen we alle parochianen uit om individueel te reageren op de thema’s. Ook dat kan via bovenstaande link. Een andere mogelijkheid is een bijdrage via de mail toe te sturen naar het secretariaat van onze parochie. Graag in de onderwerpregel bijdrage synodaal proces vermelden. Wij zorgen er dan voor dat deze bijdrage via de link wordt gedeeld met het bisdom. Laten we deze kans om mee te denken over het thema ‘de Kerk vandaag en morgen’ met beide handen aangrijpen. We hopen op vele reacties!


Alvast onze dank en met vriendelijke groet,


Het Parochiebestuur

 
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054